24.08.2009

Evropě novou dynamiku

Již 5 let je Česká republika členem EU. Naše členství přineslo určitě více pozitiv než negativ. Nešlo zůstat osamoceným ostrůvkem ve velkém moři. Bezprostředně po vstupu do EU narostl náš zahraniční obchod a rostla ekonomika relativně vysokým tempem.

Často naše členství měříme jen penězi a zapomínáme na komplex výhod. Přesto čísla. Naše platební bilance za 5 let je aktivní. Do EU jsme zaplatili 146 mld. Kč a naopak z EU získali 200 mld. Kč. A to mohla být bilance ještě příznivější. Na plánovací období 2007 – 2013 obdrží ČR dotace ve výši přes 800 mld. Kč. Obdrží je však, pokud je dokáže zúřadovat. Zatím v létech 2007 – 2008 hluboko zaostáváme za našimi možnostmi a čerpáme dotace jen nepatrně. Částky přes 100 mld. Kč ročně při vhodném využití mohou znamenat výrazný posun v rozvoji naší země.

 

Vše se však nedá měřit jen penězi. Výhod je daleko více. Více rizik totiž skýtá současný svět. Jsou to rizika ekonomická, ale i bezpečnostní, ekologická, zdravotní i multikulturní. Evropa čelí velkým rizikům i velkým výzvám. Jen silná a akceschopná Evropa může čelit expanzi Číny a vůbec asijského světa a samozřejmě zatím nejsilnějšímu kolosu USA. Podceňovat nelze ani nevyzpytatelné Rusko a jeho sféru vlivu.

 

K tomu potřebuje jasnou strukturu s vymezením pravomocí. Čili tolik zpochybňovaná „Lisabonská smlouva“ musí vyjít v platnost. Jen utopisté mohou chtít aby silné Německo či Francie měli stejný hlas jako Malta či Lucembursko. Tato smlouva řeší vyváženě pravomoce a dělá EU akceschopnější.

 

Evropa však potřebuje k udržení svého prioritního postavení i udržení sociálních států vyšší výkonnost ekonomiky. 42% z evropského rozpočtu „teče“ do zemědělství a to ještě nespravedlivě, především do tzv.západních zemí. Je třeba více peněz investovat do vědy, výzkumu a zavádění nových technologií. Stávající systém se přežil a třeba jej změnit. Evropské volby jsou na změnu vhodnou příležitostí.

 

Václav  ŠLAJS,   poslanec za ČSSD