02.09.2016

Domovy seniorů nejsou jediné řešení

Při setkáních se starosty menších a středních obcí, jsem několikrát odpovídala na otázky týkající se péče o seniory a možnosti využití objektů připravených k rekonstrukci, k účelům bydlení pro seniory nebo výstavby nových objektů, kde by bylo možné umístit naše starší občany.

IMAGE: V době svého působení v pozici radní pro sociální oblast Plzeňského kraje jsem měla možnost nahlédnout do problematiky pobytových zařízení pro seniory a rozhodně si musí každý potencionální provozovatel uvědomit, že se nejedná o levnou záležitost. V současné době celý systém pobytových zařízení funguje na základě vícezdrojového financování.

Jednak je hrazen na základě platby od klientů, která může být smluvní, kupříkladu u soukromých zařízení nebo zařízení krajských, kde klient poukazuje poskytovateli celý příspěvek na péči a starobní důchod, z nějž si smí pro osobní potřeby ponechat 15 %. Dále na chod těchto zařízení přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím krajů. Je nutné podotknout, že bez této dotace je velmi těžké udržet provoz pobytového zařízení pro seniory v zákonem určených standardech. V současné době je rozdělování těchto prostředků určováno krajskými metodikami a je zcela v kompetenci krajů. Bohužel se jedná o omezený balík prostředků pro každý kraj České republiky. Z tohoto důvodu není možné, aby každý nový zřizovatel pobytového zařízení tyto prostředky získal, i když bude registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Kraj postupuje při registracích poskytovatelů z potřebnosti lůžkové kapacity v určité oblasti, a ta je vymezena ve střednědobém plánu sociálních služeb příslušného kraje. Z toho vyplývá, že pokud se obec rozhodne vybudovat domov pro seniory, bere na sebe i budoucí závazek na dofinancování chodu tohoto zařízení, neboť příspěvky klientů rozhodně nestačí, ani když budou vysoce nadstandardní.
Právě z těchto důvodů jsem se vždy snažila poukázat na možnost postupovat cestou budování bytů pro seniory. Pokud je například opraven starý objekt na byty pro seniory je možné zde umožnit přístup pečovatelské služby, která pro seniory zabezpečí služby, jež senior potřebuje. Může si zajistit donášku jídla, nákupy, úklid, pomoc při hygieně i jiných úkonech. Z intenzity a rozsahu služeb, které si senior objedná, vychází i částka, kterou senior měsíčně zaplatí, ale platí pouze to, co opravdu potřebuje, a co si objednal. Navíc je zde zachován princip, co nejdéle být schopen postarat se sám o sebe, bez pomoci jiných. Tato alternativa v domovech pro seniory chybí. Zde má senior veškeré služby, ale i ty, které třeba ještě, vzhledem ke své kondici, nepotřebuje.

Výhodou mnou zmiňvaného zařízení je pro seniora i bydlení v klasickém nájemním bytě, většinou garsonce, kde je zachováno jeho soukromí, možnost návštěv, přespávání vnoučat apod. Pro obec je bonusem také spokojenost starých občanů a pravidelné placení nájemného. Mezi seniory najít neplatiče nájemného je velmi vzácné. Pro obec dále nevyplývají jiné finanční závazky mimo správy nájemních bytů jako majitele. Na tyto byty je možné čerpat dotace především v rámci dotačních titulů vypsaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Pokud se obec rozhodne takové byty postavit, má to pro ní několik výhod. Je to koncentrace starších občanů v jednom objektu, a tím usnadnění práce pečovatelkám, pravidelné platby nájemného a především spokojenost občanů. Ta také souvisí se skutečností, že senior, který potřebuje pomoc, může zůstat ve své obci, blízko své rodiny a přátel, jak nejdéle mu to jeho zdravotní stav umožní. Je samozřejmé, že pokud již zdravotní stav nedovoluje zůstat v takovém typu bytu, je nutné hledat zařízení s péčí po celých 24 hodin denně. Být starý však neznamená ztratit právo na důstojný život a na osobní soukromí.

Dovolím si ještě jednu poznámku na závěr -  jak známo lze se vždy poučit z chyb druhých. Při výstavbě bytů pro seniory, vážené starostky a starostové, zásadně nezařizujte koupelny s vanami, nechejte koupelny co nejvíce prostorné, myslete na širší dveře s ohledem na invalidní vozíky a nezapomeňte na místnost, kde se mohou senioři setkávat.


Vaše Dagmar Terelmešová

Nemá žádný rest,

proto volte fest

jenom číslo 6.